Технология

Предприятието е оборудвано с машини и съоръжения на най-високо технологично равнище произведени от европейският лидер в бранша
,,SANOVO-STAALKAT’’


Технологичният процес включва следните етапи

•   Приемане на суровини и материали
•   Съхранение
•   Счупване на яйцата
•   Сепариране на яйчното съдържание
•   Филтриране
•   Охлаждане
•   Пастьоризация
•   Хомогенизация
•   Охлаждане
•   Пълнене в опаковки
•   Съхранение и транспорт

За производството на течни пастьоризирани яйчни продукти в предприятието се използват суровини и материали от доказани на пазара, и преминали вътрешнофирмена оценка доставчици, покриващи изискванията на съответните продуктови спецификации. Яйцата се съхраняват в хладилни условия при температура до 4 0 С до момента на влагането им в производството. Интегрирана система за контрол на наличностите в складовете за яйца позволява индентификацията на всяка една партида.

Преди счупване яйцата преминават през контролна лента, където оператор отделя неотговарящи на хигиенните изисквания яйца.

Счупването на яйцата се извършва в автоматична чупачна машина позволяваща и разделянето на яйчното съдържание на белтък и жълтък.Квалифицирани оператори непрекъснато следят процеса на чупене. Отделените при процеса на чупене черупки се подават към сушилната инсталация за яйчни черупки работеща с горещ въздух при температура 180 0 С. Обработените вече черупки се използват като фуражна суровина източник на калциев карбонат. Добитите от счупването сурови яйчни продукти се филтрират с цел отстраняване на черупки и чужди вещества в продуктите. Веднага след филтриране следва охлаждане на течността до 4 0 С за намаляване на риска от микробиологичната обсемененост.

Необходимото количество за пастьоризация се събира в резервоари снабдени с охлаждащи ризи, където циркулира ледена течност. Преди пастьоризация яйчния меланж преминава процес на хомогенизация. Пастьоризацията се извършва в поток на няколко етапа в топлообменници тип,, тръба в тръба’’.Същинската пастьоризация е първият етап, следва задържане на течността с цел удължаване на времето на обработка и flash heat секцията. При нея температурата се повишава за определено време за унищожаване на термостабилните микроорганизми. Компютърното управление на всеки един от изброените етапи гарантира стриктен контрол и изпълнение на технологичните параметри по време на целия пастьоризационен цилъл. Така конструираният процес гарантира набиране на достатъчно пастьоризационни единици унищожаващи патогените в продуктите, и устойчивост през целият срок на съхранение.

Пастьоризираните вече яйчни продукти се охлаждат и опаковат в ирадирани полиетиленови пликове. Съхраняват се до момента на експедиция при температура до 4 0 С. Всяка партида преминава микробиологичен и физикохимичен контрол в акредитирани лаборатории, издаващи съответни протоколи от извършените анализи.